РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №3
Вітаємо на сайті нашого закладу!
Меню сайту
Нормативна база
Новини ЗОШ №3 [138]
Новий закон «Про освіту»: ключові новели [1]
ЗНО
Прозорість
Атестація вчителів
Предметні тижні

                                      Позакласна робота з фізики

             як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів та

                    формування їх компетентностей

 

ї

  Головна мета навчання фізики в школі полягає в розвитку особистості учня засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичних знань, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення.  Виконання даної мети можливе лише при поєднанні навчання (уроків) з позакласною роботою. Позакласна робота планується на початку навчального року, і план складається у відповідності з бажаннями і нахилами учнів. Одним з основних принципів організації позакласної роботи з фізики є її тісний зв´язок з обов´язковими заняттями. Для того, щоб позакласна робота сприяла розвитку пізнавального інтересу до фізики в її основі повинна бути орієнтація на активну самостійну пізнавальну і практичну діяльність учнів.

   Поєднання класної та позакласної форм роботи збагачує урок, наповнює його новим змістом, підвищує до нього інтерес учнів.

    Основними вимогами до позакласної роботи з фізики є:

 • Позакласні заняття, поглиблюючи й розширюючи знання учнів, не повинні відволікати їхньої уваги від основного змісту навчальної програми;

· Позакласна робота не повинна бути простим продовженням навчальної роботи (плани позакласних занять можуть відставати від планів навчальних занять або випереджати їх);

· Пропонований учням матеріал повинен бути доступним, відповідати їхньому віку та рівню розвитку;

· Зміст і форми організації позакласних занять повинні бути завжди цікавими для учнів (враховувати потреби школяра);

· Позакласна робота з фізики повинна не розважати школяра, а розвивати й удосконалювати його особистість;

· Великого значення слід надавати самостійній роботи учнів з фізичного експерименту;

· Необхідно здійснювати глибокий зв´язок  індивідуальної, групової та колективної роботи;

 • Важливо поєднувати добровільність роботи з обов´язковістю її виконання.

   Позакласні заняття поглиблюють і розширюють знання учнів, одержані на уроці, підвищують їхній інтерес до предмету. Ознайомившись на заняттях гуртка, конференції або вечорі з тим чи іншим явищем, учень захоче глибше зрозуміти його суть, почитати додаткову літературу.  Відомості , здобуті на цих заняттях, дають змогу учневі доповнювати в класі відповіді товаришів, наводити цікаві приклади чи виконувати складні досліди.

    зв´язок між класними і позакласними заняттями можна здійснювати по різному:

 • Задавати такі запитання, щоб в учнів виникла потреба глибше, ніж це можливо на уроці, вивчити матеріал і розглянути цей матеріал на позакласних заняттях;

ü Сприяти  на позакласних заняттях підготовці виступів, повідомлень , з які учні представлятимуть на уроці;

ü Пропонувати задачі, які мають різні способи розв´язування, частину з них аналізувати на заняттях гуртка;

 • Посібники й прилади, виготовлені учнями на позакласних заняттях, демонструвати під час уроків.

   Позакласні заняття привчають до самостійної творчої праці, розвивають ініціативу учнів, вносять елементи дослідництва в їхню роботу, допомагають обрати майбутню професію. Крім того, вони мають велике виховне значення: сприяють розвитку особистості учня як члена колективу, виховують почуття відповідальності за доручену справу, готують до трудової діяльності, тобто формують ключові і предметні компетентності.

    Формувати компетентності – значить  спонукати учнів до суспільно-корисної, в тому числі і пізнавальної  діяльності, організовувати життя школярів.  І саме прагнення до самостійності, що властиве підліткам, має стати основою самоврядування школярів у позакласній роботі. При організації позакласного заходу  вибирається рада справи, - тимчасовий керівний орган з представників кожного класу (це може бути і штаб декади фізики, і оргкомітет симпозіуму, і рада наймудріших, тощо).  Обов´язковою умовою  творчої роботи членів ради є включення в активну діяльність найбільшого числа школярів. Завдання членів ради – розробити форму проведення заходу, дати завдання учням по класах і перевірити виконання цих завдань.

    Позакласні заняття допомагають учителеві краще пізнати індивідуальні здібності своїх учнів, виявити серед них обдарованих, які мають підвищений інтерес до фізики, і всіляко спрямовувати розвиток цього інтересу.

    Особливостями позакласної роботи з фізики, що підвищують її ефективність, є:

 • можливість більшої, ніж на уроці індивідуалізації роботи з учнями;
 • надання кожному учню можливості вибору занять за його інтересами;
 • робота в темпі, що відповідає бажанню і можливостям школяра;
 • діяльність не регламентується умовами обов´язкового досягнення якихось заданих результатів.

 

 

 

             Деякі форми проведення позакласної роботи з фізики

 

індивідуальні

групові

масові

 • читання книг і журналів;
 • підготовка рефератів, повідомлень, виступів;
 • розв´язування задач;
 • участь в конкурсах:

-«Колосок»;

- «Левеня»;

- «Геліантус»;

 • домашній фізичний експеримент;
 • виготовлення моделей і приладів;
 • виконання проектів;

 

 • факультативні заняття;
 • фізичний гурток;
 • екскурсії;
 • фізичне наукове товариство;
 • диспут;
 • захист проекту;
 • випуск газет, бюлетенів, іншої періодики;
 • КТС «Зоряний похід за знаннями»;
 • Фізичні вікторини;
 • Фізичні домашні досліди.
 • Фізична олімпіада;
 • лз фізики;
 • декада (тиждень) фізики;
 • фізичний вечір;
 • КВВ, «фізичний бій»;
 • Науково-практична конференція;
 • Випуск стінгазет, бюлетенів, іншої періодики;
 • Виставка науково-технічної творчості;
 • Зустрічі з цікавими людьми;
 • Фізичний симпозіум;

   

 Факультативні заняття дозволяють реалізувати на практиці індивідуалізацію навчання. Вони дозволяють давати кожному школяреві інтелектуальне навантаження, спів розмірне його здібностям, і більш повно задовольнити його інтереси. Будучи гнучкою формою навчання факультативи дозволяють більш повно відобразити в шкільній освіті сучасні досягнення науки і техніки, більш важливе місце в навчанні відвести виконанню учнями творчих завдань, формуванню навиків самостійного поповнення знань.

Фізичний гурток серед форм позакласних занять займає особливе місце. Працюючи в гуртку, школярі можуть займатися підготовкою доповідей, проведенням експериментальних досліджень, виготовленням і конструюванням фізичних приладів та ігор, організацією масових заходів, тощо, не надаючи переваг одному виду діяльності.  Це сприяє розвитку загального кругозору учнів, удосконалює їх вміння працювати з науково-популярною літературою, довідниками, фізичним обладнанням, відкриває широкі можливості для творчості.

   Конференція може бути підсумком вивчення великої теми курсу з метою поглиблення знань учнів, повторення ряду питань програми, доповнити знання новою інформацією. Вимогами до її проведення є:

 • Ілюстрація всіх доповідей (супроводження їх дослідами, кінофільмами, тощо);

· Чергування доповідей з виступами опонентів, залучення слухачів до обговорення;

· Емоційність виступів;

· Правильність вибору теми;

· Конференція повинна мати свій орган друку – газету;

 • Конференції передує виставка науково-популярної літератури .

КВВ – одна з форм проведення шкільного вечора. При його підготовці і проведенні школярі вчаться творчо мислити,здобувати знання, швидко орієнтуватися в навколишній обстановці, знаходити правильну відповідь і давати її в дотепній формі; у них формується почуття відповідальності за доручену справу, вміння вчасно прийти на допомогу товаришам.

Декада (тиждень) фізики є ефективною формою позакласної роботи, що активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє покращенню засвоєння програми, мотивує школярів до самостійної індивідуальної чи групової (творчої, навчально-дослідницької, експериментальної) роботи; крім того – це своєрідний огляд результатів роботи факультативів, гуртків, наукових товариств школярів і інших форм позакласної роботи. Проведення тематичного тижня передбачає : захист науково-дослідницьких робіт і проектів з предмета; проведення ігор-конкурсів, вікторин; огляди, презентації, присвячені як науці, так і діячам науки; зустрічі з цікавими людьми; тематичні екскурсії; відвідування наукових, навчальних центрів і музеїв; проведення нетрадиційних уроків ( в тому числі і інтегрованих); крім того, тиждень супроводжує книжкова виставка, виставка періодики, виставка навчальних матеріалів, виставка саморобних приладів, тощо.

    Будь-яку позакласну роботу з фізики необхідно  обліковувати і оцінювати. Під час написання доповіді, розв´язування задач чи конструювання приладу учень користується додатковою літературою, вивчає важливі фізичні закономірності. Цю його роботу варто врахувати при виставленні семестрової оцінки. Адже виконання позакласного завдання з фізики часто вимагає від учня значно більше самостійної роботи і затрати часу, ніж виконання чергового домашнього завдання. Оцінка за позакласну роботу буде вагомішою, якщо вона стане результатом аналізу виконаного завдання; крім того, аналіз привчає критично оцінювати як свою роботу, так і роботу товариша і дозволяє в подальшому уникати помилок.

Пошук
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
Збережи життя
Національна дитяча гаряча лінія
Вхід на сайт
Для учнів
Корисні посилання
Календар
«  Листопад 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Друзі сайту