РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №3
Вітаємо на сайті нашого закладу!
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [9]
ЗНО
Прозорість
Атестація вчителів
Предметні тижні
Головна » Статті » Мої статті

Практичний психолог

Посадові обов’язки

Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забез­печення всебічного особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, зміц­нення і захисту їхнього психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруд­нюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, кон­сультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань на­вчання, виховання і розвитку дітей та підлітків. Проводить психолого-педа­гогічну діагностику їхньої готовності до навчання, допомагає у виборі за­гальноосвітнього навчального закладу, профілю навчання згідно з рівнем інди­відуального розвитку. Планує, розробляє, впроваджує в практику розви­ваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Сприяє пошуку, відбору, роз­витку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потре­бують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну до­помогу. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до прин­ципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, ду­ховних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища тощо. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаємо­розуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює пер­винну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісій з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо. Сприяє формуванню пси­хологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників, працівників навчальних закладів та освітніх установ з питань психології організації та управління навчально-виховним процесом. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

Повинен знати

Повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності "Пси­хологія”, "Практична психологія”. Має знати загальну, соціальну, педа­гогічну, вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, осно­ви  дефектології,  сексології,  профорієнтації  і  психології  праці,  психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, структуру сис­теми освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики і корекції психічного розвитку дитини; програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу; індиві­дуальні характеристики вихованців, учнів, соціальні, культурні, психологічні інші умови їхнього навчання та виховання; основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; Закон України „Про освіту”, Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, етичний кодекс психолога, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинен вміти

Ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності: про­водити психологічну діагностику, соціально-психологічні обстеження, інди­відуальні та групові консультації з дітьми і дорослими, здійснювати індивідуальну і групову психокорекцію, розробляти і реалізовувати програми профілактики відхилень у поведінці та розвиткові, формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, здійснювати соціально-психологічну і психолого-педагогічну експертизу, за результатами своєї діяльності готувати звіти, висновки і рекомендації для педагогів, батьків, вихованців, органів і установ освіти; здійснювати педагогічну (просвіт­ницьку) роботу в галузі психології; розв’язувати конфлікти; самостійно підвищувати свій професійний рівень.

Повинен мати

 Ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу психолого-педагогічну діяльність, розвинуті комунікативні здібності і навички, глибокі і системні професійні знання.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій

Практичний психолог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності "Психологія”, "Практична психологія”, проявляє високий рівень профе­сіоналізму, ініціативи, творчості, дотримується етичного кодексу психолога, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, досяг високої результативності, якості своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування, має власні методичні розробки. Стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше 5 років.

Практичний психолог I категорії має вищу освіту зі спеціальності „Психологія”, "Практична психологія” виявляє ґрунтовну професійну компе­тентність, дотримується етичного кодексу психолога, добре володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення педагогічного про­цесу, досяг значних результатів у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше 3 років.

Практичний психолог II категорії має вищу освіту зі спеціальності "Психологія”, "Практична психологія”, виявляє достатній професіоналізм, дотримується етичного кодексу психолога, використовує сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, вихованців, учнів, досяг вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше 1 року.

Практичний психолог має вищу  освіту зі спеціальності "Психологія”, "Практична психологія”, професійно компетентний, дотримується етичного кодексу психолога, забезпечує нормативні рівні психологічної підтримки навчально-виховного процесу, задовольняє етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників. 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_________       _____________

 (підпис)            (прізвище, і., п\б)

ПОГОДЖЕНО

(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_______________

 (підпис)             (прізвище, і., п\б)

 

ПЛАН

роботи практичного психолога

__________________________

 (назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік

 

п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 

1.

Психодіагностична  робота

 

 

 

 

 

 

 

2.

Консультативна робота

 

 

 

 

 

 

3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

 

 

 

 

 

4.

Психологічна просвіта

 

 

 

 

 

 

5.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно-методична робота

 

 

 

 

 

 

7

Зв’язки з громадкістю

 

 

 

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка практичного психолога.

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: school (11.09.2012)
Переглядів: 2114 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
Збережи життя
Національна дитяча гаряча лінія
Вхід на сайт
Для учнів
Корисні посилання
Друзі сайту